Đã làm thì làm tốt nhất

Đã làm thì làm tốt nhất.
Chọn tâm thế tốt nhất mà làm.
Chọn người tử tế mà trao giá trị.
Tìm con người cảm kết để hết lòng mát dạ.
Tìm con người có thể mang giá trị đêna nhiều hơn cho nhiều người để nhóm lên ngọn lửa yêu thương.


Facebook: https://www.facebook.com/linhcubs.linhcubs
Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *