Tớ thích cam Cao Phong lòng vàng và Bưởi Đỏ Lạc Sơn cơ, không thích Bầu lúc lắc ruột tuyết đâu

Tớ thích cam Cao Phong lòng vàng và Bưởi Đỏ Lạc Sơn cơ, không thích Bầu lúc lắc ruột tuyết đâu.
Làm gì với trái này bây giờ, ở đây làm sao bắt được tôm mà cắt lấy râu.
???


Facebook: https://www.facebook.com/law.hanoi
Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *