“Người mà trong lòng rỗng không, sợ nhất là người ta nói họ là cái bình không; người mà trong lòng có của, bạn…

“Người mà trong lòng rỗng không, sợ nhất là người ta nói họ là cái bình không; người mà trong lòng có của, bạn nói cái gì họ cũng không bận tâm.”


Facebook: https://www.facebook.com/KienTranTSB
Uncategorized

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *