Độc lập tư duy, thoát khỏi suy nghĩ đám đông thì mới có tự do cá nhân

Độc lập tư duy, thoát khỏi suy nghĩ đám đông thì mới có tự do cá nhân. DÁM là tố chất đầu tiên của những người muốn làm chủ cuộc đời.
Làm ngành nghề gì cũng phải có thành tựu. Để đời có tên tụi mình.


Facebook: https://www.facebook.com/mrbinh.eventus
Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *