Make yourself a better version of yourself

Make yourself a better version of yourself. Your self-improvement is not about what you “need” to learn, but rather on what you “want” to be.
Sincerely and to win!
Hãy tự tạo ra một phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình. Việc tự nâng cấp bản thân của bạn không nằm ở việc bạn “cần” học thứ gì, mà nằm ở việc bạn “muốn” trở thành thứ gì…
Thân ái và quyết thắng!
Quách Thanh st.


Facebook: https://www.facebook.com/quach.thanh.5201
Uncategorized

2 comments

  1. e ngĩ đổi câu cuối thành ” việc phát triển bản thân không nằm ở việc bạn học những gì mà ở việc bạn muốn trở thành người như thê nào” đọc sẽ mượt mà dễ hiểu hơn ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *